Kişisel Verilerin Korunması

Deniz Faktoring A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez Politikası hakkında.

KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması

Deniz Faktoring A.Ş. (“Şirket”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla hareket ederek, siz değerli müşterilerimizin güvenliği için, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesine uygun olarak, düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesi çerçevesinde;

Şirketimize iletmiş olduğunuz veya Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi başlığında belirtilen usuller ile edindiği sizlere ait kimlik, iletişim, hukuki işlem, müşteri işlem, lokasyon, kamera görüntüleri, risk yönetimi bilgisi, finansal, görsel ve işitsel kayıtlar, demografik bilgiler, meslek, eğitim seviyesi ve gelir seviyesi bilgileriniz başta olmak üzere, hukuki veri, biyometrik fotoğrafınız dahil biyometrik verileriniz, sağlık verisi dahil her türlü kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel veri, kurumsal, ticari ve diğer veri, bilginiz ve belgeniz (“Kişisel Veri”) başta olmak üzere Kişisel Verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki sebepleri ve haklarınız konularında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları 

Faktoring hizmetleri, kredi sağlama hizmetleri, faktoring ürünlerinin sunulması, bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, geliştirilmesi, operasyonel süreçlerinin yürütülmesi, iç sistemlere, risk izleme ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması; gerektiğinde ilgili mercilerle paylaşılması; denetimin yapılması ve sürdürülebilirliği ve sürekliliğine ilişkin faaliyetlerin yerine getirilmesi

6361 Sayılı Kanun, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve Şirketimizin tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi; Karaparanın aklamasının önlenmesi mevzuatına ve yurtiçi ve uluslararası mevzuata uyum; 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve buna dayanak Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca ticari elektronik ileti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesine imkân tanıyan sistemin (“İYS Sistemi”) kullanılması;

Verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması;

Şirketimiz faaliyetlerine konu olan hizmetlere ve ürünlere yönelik iletişime geçilebilmesi, teklif sunulabilmesi, tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin planlanması ve yapılması;

Akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi;

Şirketimizin tabi olduğu mevzuatlar uyarınca yükümlülüklerini yerine getirebilmek için kimlik ve adres tespiti başta olmak üzere meslek, gelir durumu, işlem yapma amacı şeklindeki bilgilerin kaydedilmesi; mobil uygulamada bulunulan lokasyona en yakın şubelerin bildirilmesi İstihbarat, bilgi araştırmaları ve kredibilite değerlemelerinin yapılması, planlama, istatistik;

Şirketimiz sistemlerinin analizi, geliştirilmesi ve uygulama yönetimi operasyonlarının sürdürülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi/planlanması, bilgi sistemleri alt yapılarının kurulması, yönetilmesi, denetlenmesi ve uygulanması;

Kalite standartları, güvenlik, dolandırıcılığın önlenmesi, ihtilafların çözümlenmesi, haberleşmenin, iletişimin ve işlemlerin kaydedilmesi ve denetlenmesi;

Şirketimizin iş süreçlerinin ve iş faaliyetlerinin kurgulanması, operasyonel süreçlerin ve satın alma operasyonlarımızın planlanması, yürütülmesi ve güvenliğinin temini; destek hizmeti sağlayıcıları, iş ortakları veya tedarikçilerle kurulan ilişkilerin yönetimi, hizmet satışı sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve icrası; müşteri memnuniyeti çalışmaları, müşteriye uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi, pazar araştırması yapılması, profilleme, segmentasyon, skorlama, risk analizi, müşteri ilişkileri yönetimi, şikayet, itiraz, talep, öneri gibi bildirimlerin kayıt altında tutulması; sosyal medya üzerinden yapılan talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve çözüm önerilmesi;

Elektronik (SWIFT, internet / mobil uygulama/hizmetler, Genel Müdürlük Birimleri, Şubeler, kiosklar, internet şubesi, çağrı merkezi ve benzeri diğer tüm kanalları aracılığıyla vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi;

Şirketimizin itibarının ve iş ilişkilerinin geliştirilmesi ile stratejilerinin belirlenmesi, iş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası; kurumsal iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

Şirketimizin taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi ve diğer hukuki süreçlerin takibi ve yürütülmesi;

Hukuki ve fiziki güvenliğin sağlanması, güvenlik ile verilen hizmet kapsamında yapılan işleme dayanak olması sebebiyle ve kanundan kaynaklanan yükümlülükler kapsamında, Şirketimizin bulunduğu genel müdürlük binası ile ek hizmet birimlerinde, şubelerde kamera görüntülerinin ve fotoğrafların kaydedilmesi, T.C kimliklerinizde bulunan biyometrik fotoğrafınızın güvenlik ve kimlik tespiti amacıyla işlenmesi;

Elektronik (SWIFT, internet / mobil uygulama/hizmetler, Genel Müdürlük Birimleri, Şubeler, kiosklar, internet şubesi, çağrı merkezi ve benzeri diğer tüm kanalları aracılığıyla vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi için ses, biyometrik fotoğraf ve/veya görüntünüzün kaydedilmesi;

Destek hizmetleri ile yükümlülüklerin planlanması ve gerçekleştirilmesi;

Şirketimizin ana hissedarı ve bunların ana hissedarları ve bunların yurtiçi, yurtdışı şube ve iştirakleriyle yürüttüğü işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi;

İnternet erişiminin kullanılması durumunda logların tutulması;

Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerimizin planlanması ve yürütülmesi;

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Finansal Kurumlar Birliği, Sermaye Piyasası Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, MASAK, Türkiye Bankalar Birliği, KOSGEB, Gelir İdaresi Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. , Maliye Bakanlığı, Kredi Kayıt Bürosu, TBB, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması;

Daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürülebilmesi,

Şirketimizin idari, hukuki yükümlüklerinin ve imzaladığımız ürün ve hizmet sözleşmeleri dahil tüm sözleşmelerimizin gereğinin yerine getirilmesi;

Açık bankacılık servislerinin sunulması;

6361 sayılı Kanun ve ilgili faktoring mevzuatına göre bir risk grubuna kullandırılacak kredi sınırlarının tespiti için dahil olacağım risk grubunun belirlenebilmesi, izlenebilmesi, raporlanabilmesi, kontrol edilmesi; ana ortaklıkların konsolide finansal tablo hazırlama çalışmalarında, risk yönetimi ve değerlendirilmesi çalışmaları.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi 

Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince Şirketimizin Genel Müdürlük birimleri, şubeleri, internet şubesi, mobil kanalları, çağrı merkezi ve diğer telefon kanalları, internet siteleri, sözleşmeler, elektronik posta, başvuru formları, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları kamu kurum ve kuruluşları ile bayi ve satış ofisleri, ticaret ve esnaf odaları gibi birlik ve dernekler aracılığıyla, güvenlik uygulamaları nedeniyle şube, bölge müdürlüğü ve genel müdürlüğümüzün bulunduğu binalarımızda CCTV kamera görüntülerinin kaydedilmesi yöntemiyle, SMS, elektronik posta, çerezler ve benzer takip teknolojileri, faks, posta, kargo ya da kurye hizmetleri gibi Şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve destek hizmeti ve dış hizmet kuruluşları vasıtasıyla ve ilgili mevzuatın ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde benzeri kurum ve kuruluşların veri tabanları, muhabir/muhatap faktoring şirketleri, müşteri görüşmeleri, SGK kayıtları, ulusal ve uluslararası otoriteler/merciler/kurumlar yasal mevzuat sınırları içerisinde Şirketimiz ile kamu kurum ve kuruluşları arasındaki sistem entegrasyonlarıyla (Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, Ticaret Sicil Gazetesi, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi, Risk Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu, elektronik rehin vb.) medya, sosyal medya, kayıtlı elektronik posta, elektronik tebligat, elektronik posta, posta, faks, kısa mesaj ve SWIFT gibi uluslararası para transferi aracılığı ile, Şirketimize yapılan her türlü bildirimler, başvurular, görüşmeler ve benzeri/sair kanallar aracılığıyla tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemlerine İlişkin Hukuki Sebepler 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun
• 5/1 ile 6/2 maddeleri uyarınca açık rızanızın olması,
• 5/2(a) maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi,
• 5/2(b) maddesinde belirtilen fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik
tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
• 5/2(c) maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
• 5/2(ç) maddesinde belirtilen Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi,
• 5/2(d) maddesinde belirtilen ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
• 5/2(e) maddesinde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• 5/2(f) maddesi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
• 6/3 maddesinde belirtilen sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerin bulunması, sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi;
hukuki sebeplerine dayanarak; Kişisel Verileriniz işlenebilmektedir.

Yukarıda Belirtilen Amaçlarla Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar 

Kişisel Verileriniz; Şirketimizin dahil olduğu şirketler topluluğu içinde yer alan şirket ve kişilere, şirketimizin yurtiçi ve yurtdışındaki doğrudan veya dolaylı iştirakleri, Şirketimiz Ana Hissedarı ve onun ana hissedarları dahil diğer hissedarları ve bunların alt kuruluşlarına, iştirakleri, çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, Şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, taraflar ve Kredi Kayıt Bürosu ve FINDEKS dahil destek hizmeti kuruluşları, iş ortakları, tedarikçileri, dış hizmet kuruluşları ve anlaşmalı kuruluşlara, Europay INT.SA, Moneygram Grubu (Moneygram Payment Systems Inc. ve Moneygram Turkey Ödeme Sistemleri A.Ş.), Mastercard INT.INC., Visa INC., JCB CO., LTD., Maestro, Electron, dahil uluslararası ya da yurtiçinde kurulu 6493 Sayılı Kanunda ve ilgili sair mevzuatlarda yer alan kartlı ödeme sistemleri kurum ve kuruluşları, sistem işleticileri, elektronik para kuruluşları, ödeme hizmeti sağlayıcıları, bulut bilişim hizmeti sağlayıcılarına, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Finansal Kurumlar Birliği, Kişisel Veriler Korunma Kurumu/Kurulu, Sermaye Piyasası Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, MASAK, Türkiye Bankalar Birliği, KOSGEB, Gelir İdaresi Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi hukuken yetkili kamu kurumu veya özel kurum/kuruluşlara, gerekli olması halinde muhabir banka/faktoring ve yurtiçi/yurtdışı finansal kuruluşlar ve ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile açık rızanızın bulunduğu diğer üçüncü kişilere; ayrıca hukuki süreçlerin takibi ve yürütülmesi amacıyla mahkemelere, hukuk bürolarına, varlık yönetim şirketlerine, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütüldüğünün denetimi amacıyla bağımsız denetim şirketlerine, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecek ve bunlar tarafından işlenebilecektir.

Bankalar aracılığı ile ve/veya swift sisteminin kullanılması suretiyle gerçekleştirilecek işlemler dahil olmak üzere yurtiçi ve yurtdışı hesaplara yapılacak her türlü para transferlerine ilişkin elektronik transfer mesajları, dış ticaret işlemleri ve bu işlemler ile bağlı işlemler için gerekli olan Kişisel Veriler uluslararası ya da yurtiçinde yerleşik bankalar/faktoring şirketleri ve finansal kuruluşlar dahil üçüncü kişi ve kuruluşlara aktarılabilecek ve bunlar tarafından işlenebilecektir.

ABD ve/veya AB menşeli gerçek ya da tüzel kişi olmanız halinde veya ABD ve/veya AB piyasalarında işlem yapmakta veya ABD ve/veya AB vergi yasalarına tabi olmanız durumunda veya sair kanuni gereklilikler nedeniyle hesap numarası, kimlik bilgileri, adres, iştigal konusu dahil her türlü hesap, işlem ve Verileriniz, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dodd Frank (Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) ve FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), ISDA (International Swaps and Derivatives Association) ve Avrupa Birliğinde (AB) EMIR (European Market Infrastructure Regulation) ve CRS (Common Reporting Standard) yasaları ve ilgili diğer tüm yasal düzenlemeler kapsamında, U.S Internal Revenue Service (IRS), Avrupa Sermaye Piyasası Otoritesi (ESMA) ve/veya ilgili tüm diğer ABD ve/veya AB kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecek ve bu amaçla işlenebilecektir.

Kişisel Verileriniz; Şirketimizin yurtiçi ve yurtdışındaki doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve Ana Hissedarı ve bunların hissedarları dahil diğer hissedarları ve bunların alt kuruluşlarına, iştirakleri, çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçilerine aktarılabilecek ve bunlar tarafından ana ortaklıkların konsolide finansal tablo hazırlama çalışmalarında, risk yönetimi ve değerlendirilmesi çalışmaları, Ana hissedarımız ve/veya onun ana hissedarı nezdindeki merkezi bilgi sisteminde işlenmesi ve KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenebilecektir.

Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Haklarınız 

Şirketimize başvurarak; kişisel verilerinizin

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
(e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan
(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Şirketimizce yapılacak masrafları, KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

Bankalar aracılığı ile ve/veya swift sisteminin kullanılması suretiyle gerçekleştirilecek işlemler dahil olmak üzere yurtiçi ve yurtdışı hesaplara yapılacak her türlü para transferlerine ilişkin elektronik transfer mesajları, dış ticaret işlemleri ve bu işlemler ile bağlı işlemler için gerekli olan Kişisel Veriler uluslararası ya da yurtiçinde yerleşik bankalar/faktoring şirketleri ve finansal kuruluşlar dahil üçüncü kişi ve kuruluşlara aktarılabilecek ve bunlar tarafından işlenebilecektir.

ABD ve/veya AB menşeli gerçek ya da tüzel kişi olmanız halinde veya ABD ve/veya AB piyasalarında işlem yapmakta veya ABD ve/veya AB vergi yasalarına tabi olmanız durumunda veya sair kanuni gereklilikler nedeniyle hesap numarası, kimlik bilgileri, adres, iştigal konusu dahil her türlü hesap, işlem ve Verileriniz, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dodd Frank (Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) ve FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), ISDA (International Swaps and Derivatives Association) ve Avrupa Birliğinde (AB) EMIR (European Market Infrastructure Regulation) ve CRS (Common Reporting Standard) yasaları ve ilgili diğer tüm yasal düzenlemeler kapsamında, U.S Internal Revenue Service (IRS), Avrupa Sermaye Piyasası Otoritesi (ESMA) ve/veya ilgili tüm diğer ABD ve/veya AB kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecek ve bu amaçla işlenebilecektir.

Kişisel Verileriniz; Şirketimizin yurtiçi ve yurtdışındaki doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve Ana Hissedarı ve bunların hissedarları dahil diğer hissedarları ve bunların alt kuruluşlarına, iştirakleri, çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçilerine aktarılabilecek ve bunlar tarafından ana ortaklıkların konsolide finansal tablo hazırlama çalışmalarında, risk yönetimi ve değerlendirilmesi çalışmaları, Ana hissedarımız ve/veya onun ana hissedarı nezdindeki merkezi bilgi sisteminde işlenmesi ve KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenebilecektir.

Rıza Gerektirmeyen Haller

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri Sorumlusu sıfatıyla Deniz Faktoring A.Ş.’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Veri Sorumlusu olan Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, Şirketimizin açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur ve yayımlanan veya kamuya açıklanan ya da kanunlarda yer alan açıklık ilkesi uyarınca resmi sicillerde veya bilançolar ile faaliyet raporlarında yer alan veya kanunlardaki hükümler gereği kamunun aydınlatılması bakımından açıklamakla yükümlü olunan Kişisel Veriler ile Şirketimiz tarafından tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için ve/veya yasal zorunluluklar nedeniyle ve/veya kanunlarda sırları talep edebilecek kişilere Verilerin aktarılması yükümlülüğünün yerine getirilmesi için yapılacak Kişisel Veri açıklama, kullanım ve aktarımlarının Şirketimizin sır saklama yükümlülüğüne tabi olmadığını ve bu Veriler için ayrıca bir açık rıza alınmasına gerek kalmaksızın Şirketimizin söz konusu Kişisel Verileri ilgili kişilere açıklamaya, vermeye, işlemeye ve aktarmaya yetkilidir.

Kanundan Kaynaklanan Saklama Yükümlülüğümüz

6361 Sayılı kanun ve ilgili mevzuat uyarınca tarafınıza ait bilgi ve belgelerinizin Şirketimizce on yıl süre ile saklanması yasal zorunluluktur. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, söz konusu 10 yıllık sürenin sonunda bu talebiniz yerine getirilebilecektir. Anılan sürelerin geçmesi halinde dahi; faktoring hizmetlerinin iyileştirilebilmesi ve daha güvenli hale getirilmesi amacıyla verileriniz risk analizi dahil diğer Şirketimiz analiz ve değerlendirmelerin yapılabilmesi için Şirketimizin meşru menfaatleri doğrultusunda anonim hale getirilebilecektir. Yukarıda anılan kapsamda olmayan kişisel verileriniz talebiniz üzerine silinecektir.

Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçmek İsterseniz 

KVKK kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimlik belgeleriniz ve talebinizi içeren dilekçeniz ile şubelerimize, Büyükdere Cad. No:141 Esentepe-İSTANBUL adresine iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya denizfaktoring@hs04.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLE İLGİLİ GİZLİLİK POLİTİKASI VE UYGULAMA ESASLARI İLE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİNE LİNKİNDEN DE ULAŞABİLİRSİNİZ.
Kişisel Veri Koruma Saklama ve İmha Politikası için tıklayınız.
Açık Rıza Beyanı İçin Tıklayınız.

KVKK Saklama ve İmha Politikası

1- Veri Koruma Politikasının Amacı

Deniz Faktoring ( “Faktor” ) hukuki ve sosyal sorumluluğunun bir parçası olarak, ulusal kişisel veri koruma düzenlemelerine uymayı taahhüt etmektedir. İşbu Kişisel Veri Koruma Politikası (“Politika”) yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Faktor’ün ana hissedarı DenizBank ve onun kontrolü altındaki iştiraklerinin tamamına uygulanmakta ve kişisel veri koruma ile ilgili ulusal olarak kabul görmüş temel ilkelere dayanmaktadır. Kişisel Veri korumanın sağlanması, güvenilir iş ilişkilerinin kurulması ve Faktor’un kamuoyu önünde itibar sahibi olmasının temelini oluşturmakta ve Faktor ile Ek-1’de yer alan üçüncü taraflar arasında yurtiçi ve yurtdışı kişisel veri aktarımı için gerekli olan çerçeve koşulları içermektedir.

2- Veri Koruma Politikasının Kapsamı ve Tadili

2.1 İşbu Politika, Faktor’un ve ana hissedarı DenizBank ve onun kontrolü altındaki iştiraklerinin tamamına uygulanmakta ve kişisel verinin işlenmesi amacıyla tatbik edilmektedir.

2.2 İşbu Politika, Faktor’un ve ana hissedarı DenizBank ve onun kontrolü altındaki iştiraklerinin müşterilerine ve Faktor ve ana hissedarı DenizBank ve onun kontrolü altındaki iştirakleri ile belirli bir çerçeve sözleşmesi olmayan diğer gerçek kişilere de uygulanmaktadır. Bu Politikada yer alan Faktor ifadeleri ana hissedar DenizBank ve kontrolü altındaki iştiraklerini de kapsayacaktır.

2.3 İstatistiki değerlendirmeler veya çalışmalar için elde edilen veriler gibi anonim hale gelmiş ve tanımlanamayan veri ve tüzel kişilere ilişkin veriler kişisel veri olarak kabul edilmemektedir ve işbu Politika’ya tabi değildir.

2.4 İşbu Politika zaman zaman güncellenebilir. Bu nedenle, Politika’nın en güncel versiyonuna ulaşmak için , düzenli olarak www.denizfactoring.com adresini ziyaret etmenizi rica ederiz.

3- Ulusal Kanunların Uygulanması

İşbu Politika gerek ulusal kanunları gerekse uluslararası olarak kabul görmüş kişisel veri gizliliği ilkelerini kapsamaktadır. Ulusal veri gizliliği kanunları esas olup; işbu Politika ile uluslararası olarak kabul görmüş kişisel veri gizliliği kanunlarının çelişmesi durumunda, ilgili ulusal kanun önce gelecektir.

4- Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili İlkeler

4.1 Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Kişisel verilerin işlenmesi sırasında, veri sahiplerinin münferit hakları korunmalıdır. Kişisel veri, hukuka uygun ve adil bir şekilde toplanmalı ve işlenmelidir.

4.2 Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme ve işlendikleri amaçla bağlantılı sınırlı ve ölçülü olma Kişisel veri, yalnızca veri toplanmadan önce belirlenmiş olan amaca hizmet etmek için işlenebilir.

4.3 Şeffaflık: Veri sahibi, verilerinin nasıl kullanıldığı konusunda bilgilendirilmelidir. Kişisel Verilerin elde edilmesi sırasında, veri sahibi aşağıdakilerin farkında veya bunlar hakkında bilgilendirilmiş olmalıdır:

a Veri Sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
b Kişisel Veri işlemenin amacı;
c Kişisel Verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği;
d Kişisel Veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi;
e Veri sahibinin hakları (Madde XV).

4.4 İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme. Kişisel verilerin işlendikleri amaç ve çıkarları için gerekli addedildiği, düzenleyici otoriteler ve /veya ilgili kanun ve yönetmelikler tarafından zorunlu kılındığı sürece Faktor ve kontrolü altındaki iştirakleri, işbu Politika tarafından ortaya koyulan amaçlara uygun olarak kişisel verileri işlemeye ve muhafaza etmeye devam edecektir ( işbu Politikanın 1 no’lu Ekinde belirtilen üçüncü taraflara veri iletilmesi veya bunlardan veri alınması dahil olmak üzere).

4.5 Bilgilerin Doğruluğu; Verilerin Güncelliği: İşlenmiş kişisel verilerin doğru, eksiksiz olması ve gerekiyorsa güncel tutulması gerekmektedir. Doğru olmayan veya eksik olan verilerin silinmesi, düzeltilmesi, tamamlanması veya güncellenmesi için uygun adımlar atılmalıdır.

4.6 Gizlilik ve veri güvenliği: Kişisel veri, veri gizliliğine tabidir. Kişisel düzeyde gizli olarak değerlendirilmeli ve yetkisiz erişim, hukuka aykırı olarak işleme veya dağıtımın yanı sıra kazara kayıp, değişiklik veya tahribatın önlenmesi ve Kişisel Verilerin muhafazasının sağlanması amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirler alınmalıdır.

5- Veri işleme kapsamı

5.1 Faktor’un hizmetlerinin kullanıldığı süre boyunca ve akdi ilişkinin sona ermesinin ardından Faktor , işbu Politikanın VII’nci maddesinde belirtilen amaçlara uymak suretiyle, bir veri sahibinin bilgilerini, kişisel veri dahil olmak üzere, işleme hakkına sahip olacaktır.

5.2 Faktor tarafından yapılan kişisel veri işleme, hiçbir kısıtlama olmaksızın, otomatik olan, yarı otomatik olan veya otomatik olmayan yollar kullanılarak veriye yönelik gerçekleştirilen her türlü eylemi kapsar. Daha iyi bir ifadeyle kişisel veri işleme; transfer etme, yayma veya farklı yollarla sunma, gruplama veya birleştirme, bloke etme, silme veya imha etme amaçlarıyla işbu Politikanın 1 no’lu Ekinde belirtilen veri sahibi veya üçüncü taraflardan veri alınması, toplanması, kaydedilmesi, fotoğraflanması, ses kaydı alınması, videkaydı alınması, organize edilmesi, depolanması, değiştirilmesi, eski haline getirilmesi, geri alınması veya açıklanması, verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, yurtdışına aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi (işbu Politikada belirtilen amaçlara uymak suretiyle daha sonra veriyi işleyecek olan, işbu Politikanın 1 no’lu Ekinde belirtilen üçüncü taraflara bilgi transfer edilmesi ve/veya açıklanması dahil olmak üzere) anlamına gelir.

5.3 Faktor ve/veya işbu Politikanın 1 no’lu Ekinde belirtilen üçüncü taraflar, veri sahibinin veya veri sahibi tarafından belirlenmiş üçüncü tarafların verilerini işler. Veri işleme ayrıca, Faktor’un talimatlarıyla ve/veya Faktor’un veri işleyen olduğu ve bir üçüncü tarafın (veri sorumlusu) lehine ve onun talimatlarıyla hareket ettiğinde üçüncü taraflarca veri işlemeyi kapsar ancak bununla sınırlı değildir.

İşbu Politikanın belirlediği amaçlara uygun olarak, işbu Politikanın 1 no’lu Ekinde belirtilen üçüncü taraflara, aşağıdaki kişisel veriler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilginin işlenmesi ve/veya aktarımı veya açıklanması:

a) Veri sahibinin adı ve soyadı;
b) Kişisel kimlik numarası ve/veya elektronik kimlik kartında bulunan özgün özellik;
c) Kayıtlı olunan ve/veya ikamet edilen adres;
d) Telefon/cep telefonu numarası;
e) E-posta adresi;
f) Kredi geçmişi (olumsuzun yanı sıra olumlu, mevcut borçlar ve/veya kapatılmış borçlar dahil, krediler ve ödeme detayları) ve ödeme gücü durumu (veri sahibinin ödeme gücü skoru, kriterler ve/veya metodolojisi);
g) Veri sahibinin mülkiyetinde olan taşınır ve taşınmazlar ve bunların özellikleri.
h) İşverenle ilgili veri, ayrıca istihdam koşullarıyla ilgili bilgi (çalışma yeri, ücret, çalışma saatleri, vb.)
i) Veri sahibinin Türkiye’de faaliyet gösteren bankalarda bulunan banka hesabı (hesapları), ancak bununla sınırlı olmamak üzere, belirli bir süre ve tarih boyunca ilgili hesapların bakiyeleri ve belirli bir süre boyunca bu hesaplar üzerinde yapılmış işlemlerle ilgili veriler.
j) Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların çıkardığı kartlar ve ilgili kart hesapları, ancak bununla sınırlı olmamak üzere, belirli bir süre ve tarih boyunca ilgili kartın bakiyesi ile belirli bir süre boyunca bu kart hesapları üzerinde yapılmış işlemlerle ilgili veriler, ayrıca ilgili kartların erişim kodları;
k) Çeşitli ödeme sağlayıcıları tarafından kaydedilen veri sahibi hesabı/aboneliği ile ilgili veriler. Bu bilgilere, hesap/abone numarası, adresi, belirli bir zaman ve tarihte abonelik hesaplarının bakiyeleri ve/veya tahakkuk ettiği borcu, abonelik hesabı üzerinde yapılmış işlemler ve/veya yükleme hesabı ve/veya borç ödeme, vb dahildir, ancak bunlarla sınırlı değildir;
l) Çeşitli elektronik kanallar ve/veya internet kullanılırken (web çerezleri vb. dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere) ve yukarıda anılan kanallar kullanılırken veri sahibinin ve /veya veri sahibi tarafından belirtilen üçüncü tarafların faaliyetleri (bu kanalların doğrulanması, yapılan eylemler veya işlem geçmişi dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere)
m) Veri sahibinin ikamet adresinde ikamet eden aile üyeleri, akrabalar ve diğer kişilerle ilgili veriler;
n) Fiziksel, fizyolojik, psikolojik, ekonomik, kültürel veya sosyal özelliklerine göre veya yukarıda anılan veya sıralanan işlemle ilgili faaliyetler kullanılarak veri sahibini tespit etmeyi ve / veya karakterize etmeyi ve/veya gruplamayı sağlayan, Müşteriyle ilgili diğer her türlü veri.

Yukarıda anılan kişisel veriler anonim hale geldiği takdirde kişisel veri kapsamına dahil olmayacaktır.

5.4 Faktoring hizmetlerinden faydalanmak amacıyla veri sahibi Faktor’a (kişisel veri, ödeme gücü, varlık durumu, vb. dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere) üçüncü taraflarla ilgili bilgi verirse (ek kart sahibi, kefil, aile üyeleri, işveren, vb.) ve Faktor, Faktoring hizmetleri ve/veya pazarlama amacıyla, kişisel veriler dahil olmak üzere bu verileri işlerse, veri sahibi ilgili üçüncü taraflardan, ilgili kişisel verinin Faktor tarafından işlenmesi için muvafakat alma konusunda şahsen sorumlu olacaktır. Veri sahibi, Faktor’a (veya yetkili personeline) söz konusu bilgiyi verirse, veri sahibinin gerekli muvafakati aldığı varsayılır ve Faktor’un bu muvafakati kendisi alma zorunluluğu ortadan kalkmış olur. Veri sahibi, üçüncü tarafların muvafakatinin alınması yükümlülüğüne uymaması veya bu yükümlüğü tam anlamıyla yerine getirmemesi durumunda Faktor’un uğrayabileceği her türlü zarardan şahsen sorumlu olur. Veri sahibi, bu vesileyle, veri sahibinin yapacağı böyle bir ihlalin sonuçlarından dolayı Faktor’un uğrayacağı her türlü zarara/kayba (netice kabilinden doğan zararlar dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere), şikâyete, giderlere (Faktor’un yasal haklarını kullanmasından dolayı uğrayacağı giderler dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere), yasal süreçlere ve diğer yükümlülüklere karşı Faktor’u tazmin etmeye ve korumaya muvafakat eder ve mutabık kalır.

5.5 Veri sahibinin bilgilerinin Faktor tarafından çeşitli elektronik kanallar kullanırken işlenmesi (web tarayıcı, Faktorun web sitesi, internet şube ve mobil uygulamaları, çağrı merkezi ve/veya veri transferi ve alımı için kullanılan diğer teknik yöntemler ve kanallar dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere), veri sahibinin faaliyetlerinin kaydedilmesi ve işlenmesini de kapsamaktadır (örneğin, elektronik kanal kullanılırken veri sahibinin lokasyonunu belirleme, girdi verilerini, ve/veya diğer istatistiki verileri tanımlama ve analiz etme)

6- Veri işlemenin Temelleri

6.1 Veri sahibi, bu vesileyle, Faktor’un hizmetlerinin kullanımı süresince ve akdi ilişkinin sona erse dahi , Faktor’un aşağıdaki amaçlarla veri sahibiyle ilgili veya veri sahibi tarafından belirtilen üçüncü taraflarla ilgili bilgileri işlemesinin gerekli olduğunu kabul eder:

a) Veri sahibine yönelik bir hizmetin verilebilmesi ve/veya uygulanması,
b) Faktor’un ve/veya üçüncü tarafların hukuki çıkarlarının korunması ve/veya veri sorumlusunun meşru menfaatlerinin kullanılması ya da korunması amacıyla veri işlemenin zorunlu olması;
c) Mevzuat tahtında Faktor’un yükümlülüklerinin yerine getirilmesi;
d) Veri sahibi ile Faktor arasında bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, veri sahibine ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
f) Veri sahibinin muvafakat ettiği diğer hususlar,
g) Mevzuatta açıkça öngörülen diğer hususlar.

6.2 Veri Sahibinin vermiş olduğu Muvafakatname, veri sahibinin Politikayı ve hükümlerini kabul ettiği, anlamına gelecektir.

7- Veri İşleme Amaçları

7.1 Faktor ve/veya işbu Politikanın 1 no’lu Ekinde belirtilen üçüncü taraflar, aşağıdakiler dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere, veri sahibinin veya veri sahibi tarafından belirtilen üçüncü tarafların kişisel verilerini çeşitli amaçlarla işleyebilir:

a) Faktoring hizmetlerinin usulüne uygun ve düzgün bir biçimde gerçekleştirilmesi;
b) Bilginin denetim şirketlerine, ilgili vekile veya vekil edene, BDDK, TCMB, MASAK,TBB, GİB, Hazine Müsteşarlığı gibi düzenleyici ve denetleyici otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme ve bilgi sağlanması için mevzuatın hükme bağladığı hususlar;
c) İstihbarat, bilgi araştırmaları, anketler ve kredibilite değerlemelerinin yapılması, planlama, istatistik, arşivleme, saklama hizmetleri verilebilmesi, müşteri memnuniyeti çalışmaları,
d) Faktorun veri sahibinin kredi geçmişi, istatistiki verileri, vb. ile ilgili verilerini analiz etmesi sırasında Faktorun hizmetlerinin optimize edilmesi ve geliştirilmesi;
e) Çeşitli raporların, araştırmaların ve/veya sunumların hazırlanması ve sunulması;
f) Veri sahibinin finansman ve/veya işlem geçmişinin ve/veya davranış modellerinin kontrol edilmesinin gerekli olduğu, yeni ve/ veya ilave bir finansman veya finansman dışı ürün teklif edilmesi yahut mevcut koşulların değiştirilmesi;
g) Güvenliğin sağlanmasının yanı sıra; suiistimalin, karaparanın aklanmasının veya diğer suç teşkil eden faaliyetlerin tespit edilmesi ve/veya önlenmesi;
h) Veri Sahibinin şikayet, soru ve taleplerinin karşılanması;
i) Veri Sahibinin kimlik bilgilerinin doğrulanması;
j) Mülkiyet ve güvenliğin sağlanması;• k)Mevzuat kapsamında hertürlü faktoring işlemleri ve faaliyetleri tahtındaki ürünler ve bunlara ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi,
l) Anılan hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama, promosyon ve kampanya faaliyetlerinin yapılması,
m) Müşteri ile akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
n) Müşteriye daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi, daha uygun hizmetler ve ürünler geliştirilebilmesi ve bunların kesintisiz olarak sürdürülebilmesi,
p) İlgili mevzuatta öngörülen diğer amaçları gerçekleştirmek maksadıyla.

8- Başvuru Sahiplerinin Veya Çalışanların Verilerinin İşlenmesi

8.1 Hizmet sözleşmesi akdetmek, ifa etmek, sürdürmek ve feshetmek amacıyla kişisel verilerin işlenmesi: Hizmet sözleşmesinden doğan özlük haklarının yerine getirilmesi ve bunların kesintisiz olarak sürdürülmesi, çalışanlara sağlanacak sağlık sigortası, ferdi kaza sigortası, yurtdışı sağlık sigortası, hayat sigortası, bireysel emeklilik hizmetleri de dahil olmak üzere her türlü sigorta hizmeti, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti, çalışma izni işlemlerinin yerine getirilmesi, kişisel iş başvurularının değerlendirilmesi , istihbarat, araştırma ve diğer işe alım süreçlerinin yürütülmesi performans değerlendirmesi ve takibi, eğitim faaliyetleri, sağlık hizmetlerinin kaynakları ve eğitim süreçlerinin yerine getirilmesi gibi amaçlarla Faktor, ilgili kişinin iş ve/veya staja başlaması sebebiyle açıkladığı kişisel bilgilerini işleme hakkına sahiptir.

8.2 Başvuru sürecinde, üçüncü taraflardan başvuru sahibiyle ilgili bilgi toplanması gerekirse, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uyulmalıdır.

8.3 İş ilişkisiyle ilgili olan ancak ilk başta iş akdinin ifasının bir parçası olmayan kişisel verinin işlenmesi için yasal bir yetkilendirme olması gerekir. Bunlar arasında:

a) yasal zorunluluklar,
b) başvuru sahibinin muvafakati (elektronik ve elektronik olmayan yollarla) veya
c) Faktor veya üçüncü tarafın meşru çıkarı ve
d) işbu Politikanın VI ve VII no’lu fıkrasında belirtilen amaçlar yer alabilir.

9- Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Özel Nitelikli veriler, ırk ve etnik köken, siyasi düşünceler, dinsel veya felsefi inançlar, mezhep ve diğer inançları, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık ve cinsel yaşam, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerdir. Özel Nitelikli kişisel veriler, yalnızca başvuru sahibinin (veri sahibinin) açık muvafakatiyle işlenebilir.

10- Veri sorumlusu ve işleyenin yükümlülüğü

10.1 İşbu Politikanın hükümlerine istinaden; Faktor, bazı kişisel veri türlerini işlerken, veri işleyen olup işbu Politikanın 1 No’lu Ekinde belirtilen üçüncü taraflar dahil olmak üzere veri sorumlusu adına hareket edebilir veya veri sorumlusu olduğu bazı kişisel veri türleri için ilgili üçüncü taraflar veri işleyen olabilir. Buna bağlı olarak, böyle bir ilişkinin taraflarından her biri (veri işleyenin yanı sıra veri sorumlusu ve onun alt yüklenicisi), mevcut veri koruma mevzuatına tam uymak ve aşağıda sıralanan hükümlere harfiyen uymak zorundadır:

a) Kişisel veriler, mevzuatta yer alan ilkelere uygun olarak işlenmelidir. Veri sahibinin muvafakatinin alınması ve gerekli bilgilendirmenin yapılması gerekmektedir.

b) Taraflardan birinden diğerine iletilen verinin işlenmesi, hiçbir sınırlama olmaksızın, işbu Politikanın VI ve/veya VII no’lu fıkrasında belirtilen amaçlara ulaşmak için gerçekleştirilmelidir.

c) Sürecin özgüllüğüne bağlı olarak, veri işlenmesi esnasında taraflardan biri veri işleyeni ve diğeri – veri sorumlusunu temsil ediyorsa, veri işleyen şunları yapmakla yükümlüdür:

i. İşbu Politikanın hükümleriyle tanımlandığı ve mevzuatın izin verdiği ölçü ve kapsama uyarak; veya düzenleyici bir otoritenin talebiyle, taraflardan diğerinin ilettiği/açıkladığı verinin işlenmesi;

ii. Veri sorumlusu tarafından iletilmiş/açıklanmış verilerin yetkisiz işlenmesi, kaybı, tahribatı, hasara uğraması, yetkisiz değişiklik yapılmasını veya açıklamasını önlemek için, makul her türlü teknik ve organizasyonel tedbirin uygulanması ve gerekli her aksiyonun alınması ve veri sorumlusunun bu kapsamda alınan her tedbirden haberdar edilmesi

iii. Faktor, yetkili personeli aracılığıyla veri güvenliği amacıyla veri işleyen tarafından uygulanan tedbirleri ve uygulamaları denetleyebilir.

iv. Aşağıdakilerin gerçekleşmesi halinde veri sorumlusunun en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde veri sahibine bildirimde bulunulması:

Veri sahibi tarafından kendi kişisel verileriyle ilgili bilgiler hususunda bir talepte bulunulması;

Veri sorumlusunun mevzuatın getirdiği zorunluluklara uyumu ile ilgili bir şikayet veya beyanın iletilmesi;

v.Veri İşleyen tarafından aşağıdakiler dahil olmak üzere, Faktor tarafından iletilen/açıklanan bir şikayet veya beyanın incelenmesi konusunda Faktor ile işbirliği yapmak ve Faktora destek olmak:

Faktor tarafından veri işleyene iletilen/açıklanan, veri sahibi hakkında veriler dahil olmak üzere, şikayet ve beyan durumuyla ilgili detaylı bilginin talep tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde Faktora sağlanması;

Yukarıda anılan süre içerisinde, veri işleyenin elinde bulunan veriye, Faktorun erişiminin sağlanması (elektronik veri dahil);

Yukarıda anılan süre içerisinde, Faktora konuyla alakalı bilgi sağlanması;

vi. Veri İşleyen tarafından Avrupa Birliği Ekonomik Bölgesinin bir parçası olmayan ve kişisel verilerin korunması için yeterli seviyede olan ülkeler listesinde olmayan yahut veri sahibinin ya da Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun aktarılmasına izin vermediği bir ülkeye ve/veya uluslararası kuruluşa veri işleme (transferi) faaliyetine engel olunması.

vii. Faktorun önceden yazılı muvafakati olmaksızın; verilerin üçüncü taraflara transfer edilmemesi /açıklanmaması. Faktorun önceden yazılı muvafakati olduğu durumlarda dahi; veri işleyen yazılı bir sözleşme uyarınca veriyi transfer etme/ açıklamakla yükümlüdür. Sözü edilen yazılı sözleşme tahtında üçüncü taraf ve onun alt yüklenicileri, verinin yetkisiz işlenmesi, kaybı, tahribatı, hasar görmesi, yetkisiz değiştirilmesi veya açıklanmasının önlenmesi için gerekli her türlü teknik ve organizasyonel tedbiri almakla yükümlüdür.

viii. Veri işleyenin (Politika ve mevzuat uyarınca) gerekli aksiyonları almaması veya tam olarak yerine getirememesinden dolayı Faktor’un uğrayacağı her türlü zarar/kaybın tazmin edilmesi. Veri işleyen, bu vesileyle, veri işleyenin ihlali sonucunda, Faktorun uğrayabileceği her türlü zarar/kayıp (netice kabilinden doğan zararlar dâhil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere), şikayet, giderler ( Faktor’un yasal haklarını kullanmasından dolayı uğrayacağı giderler dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere), yasal süreçler ve diğer yükümlülüklere karşı Faktoru tazmin etmeye ve korumaya muvafakat eder ve mutabık kalır.

ix. Faktor ile veri işleyen arasında sözleşme ile aksi belirlenmediği takdirde, Faktor ile veri işleyen arasındaki akdi ilişkinin sona ermesinden sonra veri işleyen aşağıdakileri yapmakla yükümlüdür:

Sözleşmenin sona ermesinden önce, Faktordan transfer edilen/açıklanan her türlü verinin (kişisel veri dahil olmak üzere) iade edilmesi. İlgili veri, Faktordan alındığı formda (biçimde) iade edilmeli ve verinin işlenmesine derhal son verilmelidir; ve/veya
Üçüncü tarafların veriye yetkisiz erişimini engellemek için gereken her türlü güvenlik tedbirinin alınması, Faktor tarafından transfer edilmiş/açıklanmış kişisel verilerin (imha edilmesi ve bu aksiyonun alındığını teyit etmek için Faktor’a bildirimde bulunulması;

11- Üçüncü taraflar(l)a/taraflardan bilgi aktarımı/paylaşımı

Faktor’un veri sahibine gerektiği gibi hizmet edebilmesi ve VI ve VII fıkrasındaki amaçlara uygun olarak veri işleme kapsamında, veri sahibiyle ve/veya veri sahibinin işaret ettiği üçüncü taraflarla ilgili verilerin işbu Politikanın 1 no’lu ekinde belirtilen üçüncü taraflar(l)a/taraflardan aktarımı/paylaşımı gereklidir. Bu amaçlara uygun olarak; veri sahibi, Faktor’a kişisel verilerinin gerek Genel Müdürlük birimleri, gerekse şubeleri, internet şube, mobil uygulama çağrı merkezleri, kamu kurum ve kuruluşları ile Faktor’un faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldıkları taraflar, kamu kurum ve kuruluşları, anlaşmalı kuruluşlar ve destek hizmeti kuruluşları vasıtasıyla verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, yurtdışına aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi haklarını vermektedir.

12- Uzaktan Pazarlama

12.1 Veri sahibi işbu maddeyle Faktor’a kendi telefon numarasını, e-posta adresini ve Faktor’un kayıtlarındaki diğer iletişim bilgilerini Veri sahibinin reddetme hakkını kullanana kadar kendisine SMS gönderme, sesli ve/veya diğer türlü pazarlama mesajları gönderme (doğrudan pazarlama yapma) dahil 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında ticari elektronik ileti gönderme hakkı vermektedir. Faktor , veri sahibinden taraflar arasında sözleşmeyle belirlenen ve/veya mevzuatla belirlenen şekilde yazılı ve/veya elektronik bir formatta bir itiraz gelmediği sürece bu hakkı kullanmaya devam edebilecektir.

12.2 Veri sahibi işbu maddeyle Faktor’a kendisine ait verileri veya gizli bilgileri Faktor’un bağlı ortaklıklarıyla ve ana hissedarlarıyla çeşitli pazarlama tekliflerinde bulunulması amacıyla paylaşma hakkı vermektedir. Veri sahibinin, Faktor’un bağlı ortaklıklarından ya da ana hissedarından doğrudan pazarlamaya son vermelerini talep etme hakkı vardır.

12.3 İş bu paragrafa özgü olmak üzere, Faktor’un hizmet noktalarında yer alan reklam/bilgi mesajları (örneğin reklam broşürü, tanıtıcı görseller, sözlü teklifler vb.) veya Faktor’un (veya Faktor’un bağlı ortaklığının) internet şube , mobil uygulama gibi elektronik kanalların kullanımı sırasında gösterilen içerikler doğrudan pazarlama olarak nitelendirilmeyecek olup veri sahibinin bu tür içeriklerin gönderiminin/gösteriminin sona erdirilmesini talep etme hakkı olmayacaktır.

13- Video kaydı ve ses kaydı

13.1 Mülkiyetin ve gizliliğin güvenliği ve korunması amacıyla ve ayrıca hizmet kalitesinin kontrolü amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gözetilerek, bina ve işyerlerinin çevresinde ve girişlerinde video ve ses kaydı yapılmaktadır. Ayrıca, Faktor ile telefon üzerinden iletişim kurulduğunda da ses kaydı yapılmaktadır.

13.2 Veri sahibi, Faktor’un ilgili hizmet noktalarında ve Faktor ile iletişim kurarken, uygun araçlar kullanılarak video kaydı ve video denetimi yapılmakta olduğu hususunda bilgilendirilecektir. Veri sahibi, video ve ses kaydının önemini kabul etmekte ve işbu maddeyle Faktor’a verilerini bu bakımdan işleme konusunda muvafakat vermektedir.

14- Video kaydı ve ses kaydı

14.1 Veri sahibi, kendisiyle ilgili olan ve Faktor’un web sitesinde, internet şube ve mobil uygulamalarında ve diğer elektronik ortamlarında yayınlanan (basılı, görsel ve/veya işitsel) verilerin Faktor’un mülkiyetinde sayılmış olacağını ve veri sahibinin kişisel verisi olarak sınıflandırılmamış olan bu tür veriler üzerinde Faktor’un söz konusu verilerin yayınlanma anından itibaren telif hakkına sahip olacağını kabul eder.

15- Veri güncelleme, İşleme ve elde tutma dönemi

15.1 Faktor’un hizmetlerini kullanma süresi boyunca ve bu sürenin sonrasında, Faktor işbu paragrafta belirtilen bilgileri, yine bu politikada belirtilen amaçlara ( yönelik olarak, Faktor’un amaç ve çıkarlarıyla, denetleyici/düzenleyici makamların talepleriyle ve/veya mevzuatla tutarlı bir zaman süresi boyunca işlemeye devam edecektir.

15.2 Veri sahibinden Faktor’a elektronik kanalların (web tarayıcı, Faktor’un web sitesi, internet şube mobil uygulamalar ve/veya diğer elektronik veri aktarım araçları) kullanımı esnasında aktarılan verilerin işlenmesi, veri sahibinin verileri ilgili elektronik kanallardan silmesinden sonra da devam edebilecektir. Bu tür veriler Faktor’un amaç ve çıkarlarıyla, denetleyici/düzenleyici makamların talepleriyle ve/veya mevzuatla tutarlı bir zaman süresi boyunca elde tutulmaya devam edecektir.

15.3 Veri sahibinin talebi üzerine, Faktor, mevzuata uygun bir kapsamda, Müşteri’ye Müşteri’nin Faktor’da tutulan kişisel verileriyle ilgili bilgi verecektir. Faktor, Müşteri’ye bilgi vermekten dolayı ücret alınamayacağının kanunla belirtildiği durumlar haricinde, bu tür bilgileri Müşteri’ye vermek için bir hizmet bedeli uygulama hakkına sahiptir.

15.4 Veri sahibinin kendisiyle ilgili olarak Faktor’da tutulan verilerin eksik veya yanlış olduğunu düşünmesi halinde, veri sahibinin Faktor’a derhal yazılı bildirimde bulunması zorunludur.

15.5 Kişisel veriler ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilir. Mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler resen veya veri sahibinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

16- Veri sahibinin hakları

Her veri sahibi aşağıdaki haklara sahiptir.

a) kişisel verilerini işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
e) kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
ğ) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılmaması halinde zararın giderilmesini talep etme

17- Veri işlemenin gizliliği

17.1 Kişisel veriler, veri güvenliğine tabidir. Faktor’un ana hissedarı ve ve/veya bağlı ortaklıklarının herhangi bir çalışanının bu verilere yetkisiz şekilde erişmesi, bu verileri işlemesi veya kullanması yasaktır. Faktor’un ana hissedarı ve/veya bağlı ortaklıklarının meşru görevi çerçevesinde yetkilendirilmemiş olan herhangi bir çalışanının bu verileri işlemesi yetkisiz işlem anlamına gelmektedir. Faktor ana hissedarı ve/veya bağlı ortaklıklarının çalışanları kişisel bilgilere ancak söz konusu görevlerinin türü ve kapsamı çerçevesinde uygun şekilde erişebilir. Bunun için rol ve sorumlulukların detaylandırılması, ayrıştırılması ve hayata geçirilmesi şarttır.

17.2 Faktor’un, iştiraklerinin ve/veya bağlı ortaklıklarının çalışanlarının kişisel verileri özel veya ticari amaçlarla kullanması, bu verileri yetkisiz kişilerle paylaşması veya başka bir yöntemle bu verileri erişilebilir hale getirmeleri yasaktır. Yöneticiler, istihdam ilişkisinin başlangıç aşamasında çalışanlarını veri gizliliğini koruma yükümlülüğü hususunda bilgilendirmelidir. Söz konusu yükümlülük istihdamın sona ermesinden sonra da devam edecektir.

18- Veri işleme güvenliği

18.1 Kişisel veriler, yetkisiz erişime, yasa dışı veri işleme veya ifşaya ve verilerin kazara kaybına, değiştirilmesine veya imhasına karşı korunmalıdır. İşbu hüküm, veriler ister elektronik ortamda ister kâğıt üzerinde işlensin, geçerli olacaktır. Yeni veri işleme yöntemleri, bilhassa da yeni bilgi teknolojisi sistemleri ortaya çıkıncaya kadar, kişisel verileri korumaya yönelik teknik ve organizasyonel tedbirlerin tanımlanıp hayata geçirilmesi gerekmektedir. Söz konusu tedbirler mevcut olan en ileri teknolojiyi, veri işleme risklerini ve verileri koruma gereksinimini dikkate alarak tasarlanmalıdır.

19- Veri koruma kontrolü

İşbu Veri Koruma Politikasına ve ilgili veri koruma kanunlarına uyulup uyulmadığı hususu, Faktor’un ilgili birimlerinde görevli yetkili kişiler tarafından düzenli olarak kontrol edilir. Sorumlu veri koruma makamı, ulusal kanunlarca izin verildiği şekilde, Faktor’un , ana hissedarı ve bağlı ortaklıklarının işbu Politikanın hükümlerine uyum durumunu bizzat denetleyebilir.

20- İletişim

Veri Sahibi, bu Politikanın ve Kişisel Verileri Koruması Kanunun uygulanması ile ilgili taleplerini yazılı olarak Veri Sorumlusuna iletir. Veri Sorumlusu başvuruda yer alan talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde talebi ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler alınır.

İletişim için: 0212 348 92 00

Çerez Politikası

Çerezler nedir?

Bir çok web sitesinde olduğu gibi Denizfaktoring.com’da da çerezler kullanılmaktadır.Çerezler, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda ziyaret ettiğiniz web sitesi tarafından tarayıcınıza gönderilen küçük bir metin parçasıdır ve ziyaretinizle ilgili bilgileri (örneğin, tercih ettiğiniz dil ve diğer ayarlar) hatırlamasına yardımcı olur.Çerezler sayesinde bir sonraki ziyaretinizde daha iyi ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi yaşarsınız.

Çerez Türleri

A. Geçici çerezler:
Geçici çerezler, sadece oturum sırasında geçici olarak depolanır ve en kısa sürede tarayıcınızı kapattıktan sonra kaldırılır.

B. Kalıcı çerezler:
Kalıcı çerezler tarayıcı veya uygulamayı kapattıktan sonra bilgisayar/ mobil cihazda kalır ve web sitesie döndüğümüzde sizi tanımak için kullanılır. Kalıcı çerezlerin süreleri dolana kadar yeni bir çerez yüklenir, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kalır

C. Hedef/Reklam Çerezleri:
Reklam çerezleri, bir uygulama/web sitesine veya kullanım ziyareti sırasında üçüncü bir şahıs tarafından yüklenen çerezlerdir. Reklam çerezleri, üçüncü bir şahsa sitemize ziyaretinizle ilgili bazı bilgileri iletmek için kullanılır.

D. Zorunlu Çerezler:
Gerekli ve önemli çerezdir. Kullanıcı hesabı oluşturmanıza, giriş yapmanıza ve web sitemizde gezinti yapmanıza olanak sağlar. Kalıcı çerezler tarayıcı veya uygulamayı kapattıktan sonra bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kalır ve web sitemize döndüğünüzde sizi tanımak için kullanılır.

E. Performans ve analiz çerezleri:
Ziyaretçilerin web siteleri ve uygulamalardaki genel çalışmasını geliştirmek için web siteleri ve uygulamaları (onlar izlenen sayfalar, ziyaretin ortalama süresi, vs.) nasıl kullandığınız hakkında bilgi toplamak için kullanılır.

F. İşlevsellik çerezleri:
İşlevsellik çerezleri, web sitesinde ziyareti kolaylaştırmak ve tarama deneyiminizi geliştirmek için kullanılan çerezlerdir. Tercih ettiğiniz dil, düzen veya renk şeması gibi belirli ayarları, hatırlamak için izin verir.

G. Reklam çerezleri:
Reklam ve kişiselleştirme çerezleri kendi kişisel çıkarları için bizim reklam ve web sitesi içeriği özelleştirmek için bizim web sitelerinin ziyaretçi tarama davranışı hakkında bilgi toplamak için kullanılır.

H. İzleme çerezleri:
İzleme çerezleri ziyaretçilerin Internet tarama davranışlarını izlemek ve ziyaret ettikleri çeşitli internet sitelerinden kendi tarama davranışına veri ve bilgi toplamak için kullanılır.

Deniz Faktoring Çerez Kullanımı

Deniz Faktoring çerezler aracılığıyla topladığı bilgileri Deniz Faktoring Gizlilik Politikası’na uygun olarak kullanmaktadır.

Sitemizi ziyaret etmeye devam ederek çerezlerin cihazınıza yerleştirmesine izin vermiş oluyorsunuz. Cihazınıza çerezler yerleştirmesini istemiyorsanız tarayıcınızın ayarları veya seçeneklerinden çerezlerin kullanımını reddedebilirsiniz. Web sitesi ziyaretinizde en iyi deneyimi yaşayabilmek için çerezlerin kullanımını reddetmemenizi öneririz.

Deniz Faktoring gerekli gördüğü durumlarda Çerez Politikasını değiştirebilir.

Deniz Faktoring 3 tür çerez kullanır:

1. Zorunlu Çerezler:
Gerekli ve önemli çerezdir. Kullanıcı hesabı oluşturmanıza, giriş yapmanıza ve web sitemizde gezinti yapmanıza olanak sağlar. Bu tür çerezlerin kullanılmasına izin vermezseniz Denizfaktoring.com’un çeşitli alanlarını kullanamayabilirsiniz. Kalıcı çerezler tarayıcı veya uygulamayı kapattıktan sonra bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kalır ve web sitemize döndüğünüzde sizi tanımak için kullanılır

2. Performans ve Analiz Amaçlı Çerezler:
Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web siteleri ve uygulamalar için kullanılan çerezdir. Bu çerez türü ile müşteri deneyimini iyileştirme ve kişiselleştirme yapmak mümkündür. Elde edilen veriler arasında giriş yapılan sayfalar, yönlendirmeler, erişim yapan kişinin platform tipi, tarih/saat bilgileri, arama terimleri ve kullanırken girilen diğer metinler gibi ayrıntıları içerir.

3. Hedef veya reklam çerezleri
Hedef veya reklam çerezleri, Deniz Faktoring’ın bilgisi ve izni dâhilinde Deniz Faktoring’ın reklam ağları tarafından yerleştirilir. Bu çerezlerin kullanım amaçları;

- İlgili ve kişiselleştirilmiş reklamları göstermek
- Gösterilen reklam sayısını sınırlamak
- Reklam kampanyasının etkinliğini ölçmek
- Ziyaret tercihlerinizi hatırlamak
Google AdWords Conversion Code
Google Remarketing Cookie
Facebook Dönüşüm Takibi ve Özel Hedef Kitle Oluşturma Kodu(Pixel Code)

Çerezler nasıl kapatılır?

Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddetmeniz durumunda, web sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat web sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişiminiz sınırlı olabilir.

Çerezleri kapatmak için;

- Chrome’da tarayıcı ayarlarınızda “Ayarlar/Gizlilik/İçerik Ayarları/Çerez kullanımını kapat” seçeneğini kullanabilirsiniz.

- Internet Explorer kullanıcıları için: “Seçenekler/İnternet Ayarları/Gizlilik/Ayarlar” seçeneklerini kullanabilirsiniz.

- Firefox kullanıcıları için: “Araçlar/ Seçenekler'/ Gizlilik/ Çerez kabul yöntemi/Firefox kapatılana kadar” seçeneklerini kullanabilirsiniz.Çerezleri kapatmak ile ilgili daha fazla bilgiyi aşağıdaki sitelerde bulabilirsiniz:

Cookies in Chrome
Cookies in Internet Explorer
Cookies in Mozilla Firefox 

Gizlilik Politikası

Deniz Faktoring A.Ş müşterilerinden, ilgili mevzuat çerçevesinde zorunlu olarak alması gereken bilgiler yanında yalnızca, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile gerekli olduğu düşündüğü bilgileri toplamaktadır. Toplanan müşteri bilgilerinin gizliliği, güvenliği ve müşteri istekleri doğrultusunda kullanılması Deniz Faktoring olarak bizim temel yaklaşımımızdır.

Müşteri bilgileri Deniz Faktoring içerisinde sağlanan güvenlik şartları içerisinde gizlidir ve Deniz Faktoring çalışanlarının ve görevlilerinin söz konusu müşteri bilgilerine erişimleri DFHG Güvenlik Politikaları çerçevesinde düzenlenmiş olup; müşteri bilgileri mevzuatta belirtilen zorunluluk durumları haricinde hiç bir kişi ve kurum ile paylaşılamaz.

Dışarıdan alınan hizmetlerde, hizmet alınan kuruluşlarla imzalanan sözleşmelerde mutlaka müşteri bilgilerinin gizliliğine ait madde bulunmakta ve hizmet alınan kuruluşlar ve çalışanlarının DFHG Güvenlik Politikaları çerçevesinde tesbit edilen gizlilik ve sır saklama kurallarına uymaları istenmektedir.

Müşteri Bilgileri sadece müşteri talepleri doğrultusunda diğer kurumlarla paylaşılabilir. Deniz Faktoring AŞ. tarafından bilgilendirme yapılması istenmediği durumda Deniz Faktoring İletişim Hattı’na 0212 3489200 bu talebin iletilmesi yeterli olacaktır.

Müşteri, Deniz Faktoring AŞ. internet ortamlarındaki bilgilerine erişmek için kendisini doğru biçimde sistemlerimize tanıtmak zorundadır. Buradaki sorumluluk tamamen müşteriye aittir.

Deniz Faktoring, ilgili mevzuat çerçevesinde müşteri bilgilerinin gizliliğini temin etmek kaydıyla, güveninize saygı duyduğu belirtir.

DFHG Güvenlik Grubu